Věci movité a nemovité

Smluvní agenda týkající se věcí movitých a nemovitých (pozemků, domů, bytů, nebytových prostor)

– smlouvy kupní a v této souvislosti přijímání peněz a listin do notářské úschovy
– smlouvy darovací
– smlouvy směnné
– smlouvy zřizující věcná břemena, služebnosti doživotního bydlení
– zástavní smlouvy – včetně zápisů do Rejstříku zástav
– smlouvy o zápůjčce

Při přípravě jakékoliv smlouvy týkající se věcí movitých či nemovitých, jsou podkladem notářského zápisu nabývací tituly, toho jehož věci se dispozice týká, vstupní informace smluvních stran ohledně výše kupní ceny, způsobu zaplacení a další náležitosti vyžadované právními předpisy a okolnostmi smluvního vztahu.