Pozůstalostní řízení

Účel pozůstalostního řízení

Účelem pozůstalostního řízení je zjistit kdo je dědicem zůstavitele, co tvořilo jmění zůstavitele ke dni jeho úmrtí a jakým způsobem bude pozůstalost rozdělena, případně zda bude nařízena likvidace předluženého dědictví za účelem alespoň částečné úhrady dluhů zůstavitele z pozůstalostního jmění.
Notář jako soudní komisař pověřený soudem k projednání dědictví vykonává veškeré potřebné úkony potřebné ke skončení pozůstalostního řízení a posléze též vydává usnesení o dědictví, kterým se pozůstalostní řízení končí.

Průběh pozůstalostního řízení

Po obdržení spisu ze soudu je předvoláván v rámci předběžného šetření k úvodnímu jednání vypravitel pohřbu, který je notáři znám z úmrtního listu.

V rámci předběžného šetření se zjišťují a po osobě přítomné na tomto jednání jsou vyžadovány údaje ohledně:
– osob, kterým svědčí dědické právo, a proto se doporučuje znát jména, příjmení, data narození, bydliště a případně údaje pro komunikaci s dotčenými osobami,
– manželství zůstavitele, kdy bylo uzavřeno, kolik manželství uzavřel zůstavitel za svůj život, zda byl rozsah společného jmění manželů modifikován smlouvou či rozhodnutím soudu,
– případného pořízení pro případ smrti (závěť, dědická smlouva, dovětek),
– majetku a dluhů náležejících do pozůstalostního jmění, příkladmo tedy:
– u nemovitostí – je vhodné mít u jednání k dispozici nabývací tituly,
– u bankovních účtů – znát bankovní instituce, kde se účty nacházejí,
– u motorových vozidel – předložit velké technické průkazy,
– u obchodních podílů – předložit společenské smlouvy,
– u pohledávek a dluhů zůstavitele – mít smlouvy či jiné listinné důkazy, dle kterých bude možno tuto majetkovou hodnotu či závazek zařadit do majetkové podstaty pozůstalostního jmění.
Shora uvedené informace umožňují notáři připravit samotné projednání dědictví, jehož se osobně či v zastoupení účastní osoby, kterým svědčí nejsilnější dědický titul a které jsou na tomto jednání:
1/ vyrozuměny o svém dědickém právu, s možností dědictví odmítnout,
2/ dále jsou ti, kteří dědictví neodmítli vyrozuměni o možnosti učinit výhradu soupisu majetku ke dni úmrtí zůstavitele,
3/ je vypořádán majetek ve společném jmění manželů
4/ je učiněn soupis majetku a dluhů
5/ dědicové uzavírají dohodu o rozdělení pozůstalosti, případně soudní komisař potvrdí nabytí dědictví dle dědických podílů.
Pozůstalostní řízení je skončeno nabytím právní moci usnesení o dědictví.